Leder-rollen

Ledelse og effekt

Her illustreres to søyler som kan hjelpe deg med å få bedre struktur på utøvelsen av ledelse. Du vil få innblikk i hva som kan redusere risiko, og øke sannsynligheten for suksess, slik at du kan nå de målene for ledelse du har satt deg mer effektivt. Denne modellen fokuserer på viktigheten av å velge …

Ledelse og effekt Les mer »

Motivasjon og disiplin

Det er en vanlig oppfatning at det er lederen sin oppgave å motivere sine medarbeidere. For at vi skal kunne oppleve å være motiverte, så er vi avhengige av mestrings-opplevelse. En god leder skal legge forholdene til rette og følge opp medarbeiderne sine slik at de i større grad mestrer og lykkes; høy grad av …

Motivasjon og disiplin Les mer »

Totalmodell for ledelse

Enkel illustrasjon av hvordan visjon, verdier og viktige leder-oppgaver henger sammen i en helhet. I tillegg er det lagt inn noen få tema som er gjengangere i de fleste diskusjoner om hva ledelse faktisk dreier seg om 

Administrasjon vs ledelse

Ledelse handler først og fremst om på best mulig måte å utnytte alle bedriften sine ressurser for å nå mål. Å være tett på og sikre at alle yter høy kvalitet over tid og arbeider med de riktige oppgavene er kritisk viktig i ledelse Å se til at «maskineriet» fungerer og regler og rutiner følges …

Administrasjon vs ledelse Les mer »

Fjernledelse under en pandemi

En modell som tar utgangspunkt i hva som kan skje når det inntreffer vesentlige endringer i driftsforutsetningene. Hva skal lederen legge vekt på når medarbeiderne rent fysisk ikke er i samme rom ? Hvordan skal leder lykkes med å være «tett på» når den fysiske avstanden varer over tid ? Og ikke minst; hvorfor er …

Fjernledelse under en pandemi Les mer »

Organisering og tjenestevei

På hvilken måte og i hvilke kanaler viktig kommunikasjon skal gå er bestemt av hvordan organisasjonen er bygget opp. Effektiv og trygg kommunikasjon respekterer rollene i organisasjonen IKKE å respektere tjenestevei skaper fort misforståelse og stress. Respekt og autoritet undergraves, og konflikter oppstår

Å lykkes som leder

Å være en vellykket leder over tid betyr at du må skape resultat i forhold til drift og økonomi, i forhold til de du er leder for og i forhold til kunder eller andre viktige parter av betydning. Utfordringen i å lykkes er å balansere flere hensyn samtidig

Egen ambisjon som leder

Som leder skal du gå foran og gjøre så godt du kan og være et eksempel og rollemodell som andre trygt kan følge etter. Samtidig må vi alle være oss selv. Å være seg bevisst hvorfor du har valgt å være leder og hva du gjerne vil oppnå i rollen er avgjørende for veien du …

Egen ambisjon som leder Les mer »