Start video

Effektiv bruk av Cogno for bedre læring

Innholdet er laget for at du skal kunne bruke flere måter å lære på; ved at du leser, at du ser på video, at du gjør notater, svarer på quiz og tester hva du har forstått. Jo mer variert du arbeider med stoffet, desto bedre og raskere lærer du

Verktøy

Verktøy for å mestre

«Verktøy» brukes som en oppskrift eller «steg for steg» beskrivelse av en operasjon eller handling. I noen tilfeller er det viktig at stegene skjer i en bestemt rekkefølge. I andre tilfeller betyr rekkefølgen av stegene mindre. For å oppnå effekt av verktøyet er det viktig å bruke stegene som beskrevet

Ferdighet kommer av å trene på oppgaver, for så å evaluere i etterkant

Modeller

Modeller for å analysere og forstå

En modell sier noe om sammenhenger mellom utvalgte forhold. En modell er ikke ment å være en oppskrift for hvordan du bør gå fram; den er ikke normativ og sier heller ikke at ett forhold er viktigere enn andre forhold. Det vil ofte være relevant å vurdere flere modeller sammen

Ferdighet kommer av å trene på situasjoner, spesielt analysedelen i forkant

Bygge kompetanse steg for steg og blokk for blokk

Kompetanse må bygges. Det er et vedvarende, langsiktig, prosjekt med et tydelig mål i sikte. Øve, korrigere, prøve igjen, feile og så lykkes til slutt

Prosessen er ikke lineær. Det er retning og bevegelse, og bevegelsen fremover skjer steg for steg. Et skritt er som en fase over en periode: “Nå er jeg her. Dette er hva jeg nå må lære for å være i stand til å ta neste steg”

Et steg, en fase, avgrenset i tid og innhold kan kalles en blokk. Kompetanse bygges ved å sette sammen blokker til større enheter som gir mening og kan være med å løse praktiske utfordringer

På mange måter ligner Cogno et treningsstudio: ulike modeller og verktøy kan settes sammen til et treningsprogram. Ved å følge treningsprogrammet kan du bygge lederkompetanse og nå ønskede resultat – med øvelser og tilhørende mulighet for evaluering over tid

På denne måten bygger du lederkompetanse og oppnår resultater – steg for steg og blokk for blokk

Hvordan gå frem for å skape resultat

Korrekt analyse av situasjonen

Hvordan skal lederen forstå situasjonen/analysere hva som er stort/lite, viktig/uviktig, type utfordring, god tid/lite tid … I sum det vi kaller for å analysere. Svært mange ledere sliter med dette og foretar seg ting før de egentlig har forstått situasjonen. Da hjelper det lite om de forstår modeller og har trent inn mange lederverktøy

Forståelse av situasjonen

I den grad lederen har en god nok forståelse av situasjonen, vil mange være tilfreds med egen erfaring og evne til å håndtere denne rett og slett fordi de synes de får det ganske godt til. Vi ser en virkelighet med store variasjoner i kvalitet når det gjelder hvordan samme type situasjon håndteres i ett og samme firma og innen en og samme avdeling. Etterlevelse av verdier, beste praksis el. er mer eller mindre helt personavhengig med den risiko og de ulemper dette fører med seg

Ferdighet til å håndtere situasjonen

I så godt som samtlige selskap vi har arbeidet med over tid så har utgangspunktet vært at hovedutfordringen er varierende eller manglende etterlevelse. I Cogno kaller vi «etterlevelse» for «disiplin» og definerer dette som «å kommunisere og handle i tråd med enten visjon, strategi, verdier, mål eller plan»

Ulike situasjoner krever ulik tilnærming

Test

Til alle kurs
er det laget en test

Hensikten med test er at du kan få et brukbart signal om hvor god du er på akkurat dette. Dersom du ikke er fornøyd med resultatet av en test, og du bestemmer deg for å forbedre dette, så lager du mål og plan og gjennomfører planen. Så tester du igjen og sjekker om du har nådd målet, og eventuelt gjentar operasjonen til du er i mål

Skroll til toppen